طرح دانشجو معلم قرآن کریم سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور برای سال تحصیلی 97-96 طرح دانشجو معلم قرآن کریم را با همکاری واحدهای فرهنگی جهت تعلیم به دیگر دانشجویان و نیز گسیل به مناطق محروم در قالب اردوهای جهادی قرآنی آموزش دهد. دانشجویان متقاضی جهت ثبت نام در اسرع وقت به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند. آیین نامه طرح دانشجو معلم قرآن کریم
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر